Czas przeszły trybu rozkazującego

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się dla wyrażenia, że rozkaz musi być wykonany w określonym momencie:

Soyez revenus pour 5 heures.
Proszę wrócić za 5 godzin.

Ayez terminé ce travail pour demain sans faute.
Proszę na jutro skończyć tę pracę bez błędów.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie présent de l'impératif. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie présent de l'impératif, np.: Aie parlé! Sois allé(e)!