Czas przeszły niedawny

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się:

  1. dla wyrażenia czynności, która miała miejsce w bliskiej przeszłości:

    Elle vient de taper la lettre sur son ordinateur.
    Właśnie napisała list na swoim komputerze.

  2. dla umieszczenia czynności, która akurat się skończyła w opowiadaniu w czasie przeszłym:

    Quand je lui ai téléphoné, il venait de finir de souper .
    Kiedy do niego zadzwoniłem, akurat skończył jeść kolację.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten tworzy się przez dodanie bezokolicznika odmienianego czasownika do odpowiedniej formy wyrażenia venir de.