Czas przeszły złożony trybu łączącego

Zastosowanie/Tworzenie

Czas ten jest czasem dokonanym złożonym z odmiany czasownika posiłkowego être lub avoir w czasie présent du subjonctif oraz imiesłowu biernego odmienianego czasownika. Czasu tego używa się do wyrażenia czynności przeszłej w odniesieniu do teraźniejszości, ale może on być również użyty do określenia czynności przyszłej. Jest on używany zarówno w języku mówionym, jak i literackim. Przykłady:

 1. czynność przeszła w odniesieniu do teraźniejszości

  Il est possible qu'elle soit partie.
  Jest możliwe, że wyjechała.

  Je doute qu'il ait fait cela.
  Wątpię, czy zrobił to.

 2. czynność przyszła

  J'insiste que vous soyez rentré avant dix heures.
  Nalegam, żebyście wrócili przed dziesiątą.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie présent du subjonctif. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie présent du subjonctif, np.: que j'aie parlé; que je sois allé(e).