Czas teraźniejszy

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się:

  1. dla umieszczenia czynności, która właśnie się odbywa:

    La secrétaire est en train d'imprimer la lettre.
    Sekretarka właśnie drukuje list.

  2. dla wyrażenia czynności, która akurat trwała w opowiadaniu w czasie przeszłym:

    Quand j'entrais, il était en train de téléphoner.
    Kiedy wchodziłem, akurat telefonował.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten tworzy się przez dodanie bezokolicznika odmienianego czasownika do odpowiedniej formy wyrażenia être sur le point de.