Czas przyszły w przeszłości

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się dla wyrażenia czasu przyszłego w opowiadaniu w czasie przeszłym:

Je savais qu'il téléphonerait. (Je sais qu'il téléphonera.)
Wiedziałem, że zatelefonuje.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten tworzy się przez utworzenie odpowiedniej formy odmienianego czasownika w czasie Présent du Conditionnel.