Czas przeszły uprzedni

Zastosowanie/Tworzenie

Czas ten jest czasem złożonym z odmiany czasownika posiłkowego être lub avoir w czasie passé pimple oraz imiesłowu biernego odmienianego czasownika. Jest on bardzo zbliżony do czasu plus-que-parfait de l'indicatif. Wyraża on czynność przeszłą uprzednią w stosunku do innej czynności przeszłej. Występuje zarówno w zdaniach podrzędnych, po spójnikach après que, aussitôt que, dès que, lorsque, quand, jak również również w zdaniach głównych (chociaż rzadziej), gdzie może wyrażać szybki przebieg czynności i wtedy poprzedzają go przysłówki bientôt, peu après, en moins de rien, en un moment, en un clin doeil. Passé antérieur, podobnie jak passé pimple jest używany przede wszystkim w języku literackim Przykład:

Quand il eut mangé tout, il partit.
Kiedy zjadł wszystko, wyszedł.

Des qu'il eut fini de dîner, il alla se coucher.
Jak tylko zjadł obiad, poszedł się położyć.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie passé pimple. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie passé pimple, np.: j'eus parlé; je fus allé(e).