Tryb łączący

W trybie tym wyróżniamy następujące czasy:

Tryb subjonctif stosujemy po:

 1. zwrotach i czasownikach wyrażających uczucia radości, żalu, obawy, zdziwienia, wstydu

  être + triste + que być smutny
  content być zadowolony
  hereux / malhereux być szczęśliwy / nieszczęśliwy
  irrité być zirytowany
  faché być zagniewany
  étonné być zdziwiony
  surpris być zaskoczony
  avoir peur bać się
  craindre obawiać się
  s'étonner być zdziwiony
  regretter żałować

  Je suis content que vous soyez mes élèves.
  Jestem zadowolony, że jesteście moimi uczniami.

 2. w zdaniach podrzędnych wyrażających wolę, życzenie, pragnienie, zakaz, rozkaz:

  vouloir + que chcieć
  désirer życzyć sobie
  souhaiter życzyć
  préférer woleć
  aimer mieux woleć bardziej
  avoir besoin potrzebować
  permettre pozwalać
  ordonner rozkazać
  défendre zabraniać
  interdire zakazywać
  insister + pour que nalegać

  Je veux que Jacques sorte.
  Chcę, żeby Jakub wyszedł.

  Uwaga! Po wyrażeniu espérer que stosuje się tryb indicatif:

  J'espère qu'il viendra.
  Oczekuję, że przyjdzie.

 3. wyrażeniach, zwrotach i czasownikach wyrażających wątpliwość:

  douter + que wątpić
  être sûr en forme négative ou interrogative być pewny
  espérer mieć nadzieję
  penser myśleć
  imaginer wyobrażać sobie
  affirmer potwierdzać
  trouver uważać, myśleć, sądzić

  Je pense que vous ne fassiez pas attention.
  Myślę, że nie uważacie.

  Pensez-vous que nous ne fassions pas attention?
  Sądzi pan, że nie uważany?

 4. zwrotach i czasownikach w formie nieosobowej:

  il est + douteux + que wątpliwe jest
  étonnant jest zadziwiające
  peu probable jest mało prawdopodobne
  important ważne jest
  necessaire jest konieczne
  indispensable jest niezbędne
  possible jest prawdopodobne
  il faut trzeba
  il semble wydaje się
  c'est dommage szkoda

  Uwaga! Po wyrażeniu il est probable oraz po il me semble stosuje się tryb indicatif.

 5. spójnikach i zwrotach spójnikowych:

  avant + que zanim
  jusqu'à ce do momentu
  en attendant dopóki
  pour żeby
  afin żeby
  bien chociaż
  pourvu żeby tylko
  quoique chociaż

  Uwaga! Po wyrażeniu après que stosuje się tryb indicatif.

 6. Stopniu najwyższym przymiotników

  C'est le garçon le plus intelligent que je connaisse.
  To najinteligentniejszy chłopak, jakiego znam.