Pierwsza forma czasu przeszłego złożonego trybu warunkowego

Zastosowanie/Tworzenie

Czasu tego używa się dla wyrażenia czynności, która miałaby miejsce w przeszłości, gdyby został wypełniony jeden lub więcej warunków, np.:

Je serais venu t'aider si tu m'avais prévenu.
Przyszedłbym ci pomóc, gdybyś mnie powiadomił.

Si tu avais travaillé plus, tu aurais réussi ton examen.
Gdybyś więcej pracował, zdałbyś twój egzamin.

Czas ten może wyrażać również czynność przyszłą uprzednią w zdaniu podrzędnym kiedy czasownik w zdaniu nadrzędnym jest w czasie przeszłym (imparfait, passé simple, passé composé, plus-que-parfait). Konstrukcja ta nazywana jest również le futur antérieur dans le passé.

Tworzenie/Zastosowanie

Czas ten oparty jest na czasie conditionnel présent. Tworzy się go przez dodanie imiesłowu biernego (participe passé) odmienianego czasownika do odpowiednich form czasownika posiłkowego avoir lub être w czasie conditionnel présent, np.: j'aurais parlé; je serais allé(e).